กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป M88

er9-2012
1.1 ทั่วไป

1.1.1. ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่จัดไว้ให้โดยบริษัทกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ด้านวันที่ เวลา สถานที่คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ สถิติ, สโมสร/ชื่อทีม (ที่ปรากฎอยู่ ในการถ่ายทอดสด) การเดิมพันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนใดๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดที่ได้รับได้กำหนดความแตกต่างของประเภทของการเดิมพัน ที่ถูกนำเสนอในการแข่งขันกีฬาโดยมั่นใจได้ว่า มีการกระทำโดยสุจริตและโปร่งใส.ท้ายนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจ M88

1.1.2. ถ้าเหตุการณ์,ซึ่งถูกกำหนดเป็นการจัดขึ้นไว้ในการแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันระหว่างสองทีมหรือระหว่างบุคคลเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนการเริ่มต้นเหตุการณ์ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับตามเวลา ที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ)

1.1.3. ในกรณีที่ชื่อการแข่งขันหรือชื่อทีมในภาษาอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อในภาษาอังกฤษ ให้ยึดชื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.1.4. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องทราบคะแนนของแมตช์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสถานะการแข่งขันก่อนการวางเดิมพันทุกครั้ง

1.1.5. บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงกฏกติการเหล่านี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และทุกการเปลี่ยนแปลงแก้ใขจะมีผลบังคุบใช้ทันที่ที่มีการประกาศแจ้งที่หน้าเว็บไซต์

1.1.6. ลูกค้ายอมรับผลลัพธ์ของการแข่งขันในปัจจุบัน, เวลาที่ใช้และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่จัดไว้บนหน้าเว็ป, ระหว่างเวลา “สด” ซึ่งจัดขึ้นโดยบุคคลที่สามอาจมีการล่าช้าและหรืออาจจะไม่ถูกต้อง, และการวางเดิมพันตามข้อมูลใดๆนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง. โดยทางบริษัท จะจัดหาข้อมูลดังกล่าวตามที่เป็น โดยจะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลูกค้าจะต้องรับกับความเสี่ยงนี้ ผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าเอง

1.2. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด

1.2.1. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.3. ในกรณีที่รายการแข่งขันไม่ได้จบลงภายในเวลาการแข่งขันเดิมที่ได้แจ้งใว้ แต่มีผลการแข่งขันของรายการนั้นๆ ประกาศออกอย่างเป็นทางการจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะพิจราณาให้รายการแข่งขันนั้นยังคงมีผลอย่างเป็นทางการ และ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นการการตัดสินใจที่ไม่สามารถโต้แย้งได้

1.3. การเปลี่ยนแปลงสถานที่

1.3.1.กรณีที่การแข่งขันตามกำหนดจะต้องแข่งขันที่สนามกลางแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสนามอื่นๆ (Non-neutralground)หรือเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามคือจากสนามอื่นเปลี่ยนเป็นสนามกลาง การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ แต่ในกรณที่เปลี่ยนจากสนามแข่งของเจ้าบ้านเป็นทีมเยือน หรือจากสนามของทีมเยือนเป็นแข่งที่สนามของเจ้าบ้าน การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกันหากชื่อทีมที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง หรือชื่อทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนแสดงในตำแหน่งที่สลับกัน

1.3.2. สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการ เปลี่ยนแปลงภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมด จะยังถือว่ามีผล

1.4. ระยะเวลา

1.4.1. ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป

1.4.2. สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำประตูได้ที่ 45 นาที

1.5. ผลการแข่งขัน

1.5.1. เมื่อใช้ได้ ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยู่ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนด โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด

1.5.2. โดยทั่วไปจะมีการยุติในไม่ช้าหลังจากจบเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ บริการลูกค้า บางตลาดอาจจะยุติก่อนผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกลับการยุติเหตุการณ์ของตลาดที่มีการตัดสินผิดพลาด

1.5.3. ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ

1.5.4. บริษัทจะไม่รับรู้การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อผล การแข่งขัน ที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ สำหรับการเดิมพัน ที่ได้ยุติแล้ว

1.5.5 หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ, ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยยึดหลักตามการอ้างอิงของบริษัทได้ทำการบันทึกวิดีโอของการข่งขันมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลลัพธ์ที่ถู
กต้องอย่างไรก็ตาม, หากทางบริษัทฯ ไม่มีการบันทึกวิดีโอการแข่งขันรายการดังกล่าว, ผลลัพธ์ของการแข่งขันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะถูกอ้างอิงจากเว็ปไซค์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ถ้าหากเว๊ปไซค์อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถประกาศผลลัพธ์ของการแข่งขันได้ นั้นหมายถึงมีผลลัพธ์ของการแข่งขันผิดพลาดที่ชัดเจน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและ พิจารณาแก้ไขหรือกำหนดผลลัพธ์ (การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และ มีผลบังคับใช้ในเหตุการณ์นี้)

1.5.6. ผู้ชนะของการแข่งขันจะถูกกำหนดที่ข้อสรุปของเหตุการณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพันโดยจะไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสิน หรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ

1.6 การยอมรับในการจับเวลาอัตโนมัติ

1.6.1 สำหรับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจถูกกำหนดโดยบริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันโดยการยอมรับตัวตั้งเวลาด้วยการเลือกปุ่ม “ยอมรับการจับเวลา”โดยมีปุ่มบนเมนู ในการเดิมพันแต่ละบิลจะใช้รายการ”ยอมรับการจับเวลา”เพื่อมีการนับเวลาถอยหลังของตัวมันเอง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในตอนท้ายของการจับเวลาถ้ารายการไม่มีการหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างในข้อ 1.6.2, การเดิมพันที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเป็นที่ยอมรับ

1.6.2. หากมีการหยุดชะงักตามรายการดังกล่าว ถ้ารายการนี้เกิดขึ้นก่อนที่เวลาถอยหลังสิ้นสุดลง การเดิมพันที่ใช้”ยอมรับการจับเวลา”ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะทันที:

1.6.2.1. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใบแดง หรือ มีการให้ใบแดงที่เกิดขึ้นแล้ว1.6.2.2. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลูกโทษ หรือ มีการให้การลูกโทษที่เกิดขึ้นแล้ว

1.6.2.3. หากมีความเป็นไปได้ที่จะมีประตูเกิดขึ้น หรือมีการทำประตูโดยทีมใดๆ

1.6.2.4. นับรวมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ความขัดข้องและผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือใดๆ, การสื่อสารโทรคมนาคมที่กำหนดไม่ถูกต้อง, การบันทึก, การยอมรับในการแจ้งเตือนของการเดิมพัน, การล่าช้าหรือหยุดชะงักในการทำงานของระบบ, การเชื่อมโยงของการสื่อสารขัดข้อง

1.6.3. การใช้รายการ”ยอมรับการจับเวลา”ลูกค้ารับทราบหรือยอมรับ ประตูที่เกิดขึ้น, เวลาที่ผ่านไปและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ที่มาจาก “Live/สด”ในการแข่งขันสดที่ถูกกำหนดโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจมีความล่าช้า หน่วงของเวลา และ/หรือ อาจไม่ถูกต้อง การเดิมพันใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีต่อความเสี่ยงของลูกค้า บริษัทจะให้ข้อมูลนี้ โดยไม่รับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์หรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียใดๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของลูกค้า

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป M88
1 (20%) 2 votes