er9-2012

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป M88

1.1 ทั่วไป

1.1.1. ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่จัดไว้ให้โดยบริษัทกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ด้านวันที่ เวลา สถานที่คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ สถิติ, สโมสร/ชื่อทีม (ที่ปรากฎอยู่ ในการถ่ายทอดสด) การเดิมพันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนใดๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดที่ได้รับได้กำหนดความแตกต่างของประเภทของการเดิมพัน ที่ถูกนำเสนอในการแข่งขันกีฬาโดยมั่นใจได้ว่า มีการกระทำโดยสุจริตและโปร่งใส.ท้ายนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจ M88

1.1.2. ถ้าเหตุการณ์,ซึ่งถูกกำหนดเป็นการจัดขึ้นไว้ในการแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันระหว่างสองทีมหรือระหว่างบุคคลเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนการเริ่มต้นเหตุการณ์ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับตามเวลา ที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ)

1.1.3. ในกรณีที่ชื่อการแข่งขันหรือชื่อทีมในภาษาอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อในภาษาอังกฤษ ให้ยึดชื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.1.4. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องทราบคะแนนของแมตช์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสถานะการแข่งขันก่อนการวางเดิมพันทุกครั้ง

1.1.5. บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงกฏกติการเหล่านี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และทุกการเปลี่ยนแปลงแก้ใขจะมีผลบังคุบใช้ทันที่ที่มีการประกาศแจ้งที่หน้าเว็บไซต์

1.1.6. ลูกค้ายอมรับผลลัพธ์ของการแข่งขันในปัจจุบัน, เวลาที่ใช้และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่จัดไว้บนหน้าเว็ป, ระหว่างเวลา “สด” ซึ่งจัดขึ้นโดยบุคคลที่สามอาจมีการล่าช้าและหรืออาจจะไม่ถูกต้อง, และการวางเดิมพันตามข้อมูลใดๆนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง. โดยทางบริษัท จะจัดหาข้อมูลดังกล่าวตามที่เป็น โดยจะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลูกค้าจะต้องรับกับความเสี่ยงนี้ ผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าเอง

1.2. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด

1.2.1. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.3. ในกรณีที่รายการแข่งขันไม่ได้จบลงภายในเวลาการแข่งขันเดิมที่ได้แจ้งใว้ แต่มีผลการแข่งขันของรายการนั้นๆ ประกาศออกอย่างเป็นทางการจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะพิจราณาให้รายการแข่งขันนั้นยังคงมีผลอย่างเป็นทางการ และ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นการการตัดสินใจที่ไม่สามารถโต้แย้งได้

1.3. การเปลี่ยนแปลงสถานที่

1.3.1.กรณีที่การแข่งขันตามกำหนดจะต้องแข่งขันที่สนามกลางแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสนามอื่นๆ (Non-neutralground)หรือเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามคือจากสนามอื่นเปลี่ยนเป็นสนามกลาง การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ แต่ในกรณที่เปลี่ยนจากสนามแข่งของเจ้าบ้านเป็นทีมเยือน หรือจากสนามของทีมเยือนเป็นแข่งที่สนามของเจ้าบ้าน การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกันหากชื่อทีมที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง หรือชื่อทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนแสดงในตำแหน่งที่สลับกัน

1.3.2. สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการ เปลี่ยนแปลงภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมด จะยังถือว่ามีผล

1.4. ระยะเวลา

1.4.1. ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป

1.4.2. สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำประตูได้ที่ 45 นาที

1.5. ผลการแข่งขัน

1.5.1. เมื่อใช้ได้ ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยู่ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนด โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด

1.5.2. โดยทั่วไปจะมีการยุติในไม่ช้าหลังจากจบเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ บริการลูกค้า บางตลาดอาจจะยุติก่อนผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกลับการยุติเหตุการณ์ของตลาดที่มีการตัดสินผิดพลาด

1.5.3. ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ

1.5.4. บริษัทจะไม่รับรู้การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อผล การแข่งขัน ที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ สำหรับการเดิมพัน ที่ได้ยุติแล้ว

1.5.5 หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ, ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยยึดหลักตามการอ้างอิงของบริษัทได้ทำการบันทึกวิดีโอของการข่งขันมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลลัพธ์ที่ถู
กต้องอย่างไรก็ตาม, หากทางบริษัทฯ ไม่มีการบันทึกวิดีโอการแข่งขันรายการดังกล่าว, ผลลัพธ์ของการแข่งขันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะถูกอ้างอิงจากเว็ปไซค์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ถ้าหากเว๊ปไซค์อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถประกาศผลลัพธ์ของการแข่งขันได้ นั้นหมายถึงมีผลลัพธ์ของการแข่งขันผิดพลาดที่ชัดเจน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและ พิจารณาแก้ไขหรือกำหนดผลลัพธ์ (การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และ มีผลบังคับใช้ในเหตุการณ์นี้)

1.5.6. ผู้ชนะของการแข่งขันจะถูกกำหนดที่ข้อสรุปของเหตุการณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพันโดยจะไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสิน หรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ

1.6 การยอมรับในการจับเวลาอัตโนมัติ

1.6.1 สำหรับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจถูกกำหนดโดยบริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันโดยการยอมรับตัวตั้งเวลาด้วยการเลือกปุ่ม “ยอมรับการจับเวลา”โดยมีปุ่มบนเมนู ในการเดิมพันแต่ละบิลจะใช้รายการ”ยอมรับการจับเวลา”เพื่อมีการนับเวลาถอยหลังของตัวมันเอง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในตอนท้ายของการจับเวลาถ้ารายการไม่มีการหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างในข้อ 1.6.2, การเดิมพันที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเป็นที่ยอมรับ

1.6.2. หากมีการหยุดชะงักตามรายการดังกล่าว ถ้ารายการนี้เกิดขึ้นก่อนที่เวลาถอยหลังสิ้นสุดลง การเดิมพันที่ใช้”ยอมรับการจับเวลา”ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะทันที:

1.6.2.1. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใบแดง หรือ มีการให้ใบแดงที่เกิดขึ้นแล้ว1.6.2.2. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลูกโทษ หรือ มีการให้การลูกโทษที่เกิดขึ้นแล้ว

1.6.2.3. หากมีความเป็นไปได้ที่จะมีประตูเกิดขึ้น หรือมีการทำประตูโดยทีมใดๆ

1.6.2.4. นับรวมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ความขัดข้องและผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือใดๆ, การสื่อสารโทรคมนาคมที่กำหนดไม่ถูกต้อง, การบันทึก, การยอมรับในการแจ้งเตือนของการเดิมพัน, การล่าช้าหรือหยุดชะงักในการทำงานของระบบ, การเชื่อมโยงของการสื่อสารขัดข้อง

1.6.3. การใช้รายการ”ยอมรับการจับเวลา”ลูกค้ารับทราบหรือยอมรับ ประตูที่เกิดขึ้น, เวลาที่ผ่านไปและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ที่มาจาก “Live/สด”ในการแข่งขันสดที่ถูกกำหนดโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจมีความล่าช้า หน่วงของเวลา และ/หรือ อาจไม่ถูกต้อง การเดิมพันใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีต่อความเสี่ยงของลูกค้า บริษัทจะให้ข้อมูลนี้ โดยไม่รับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์หรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียใดๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของลูกค้า

m88 m88a m88th 1010 4

ความรับผิดชอบการเดิมพัน M88

รายการตรวจสอบปัญหาการพนัน
M88 พยายามที่จะให้บริการความบันเทิงแก่สมาชิกของเราในทางบวก และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงมีการส่งเสริมการเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ ทางเราขอแนะนำให้สมาชิกตรวจสอบลักษณะการเดิมพันของท่านผ่านคำถามเหล่านี้:

 • คุณใช้เวลาในการทำงานหรือเรียนเพื่อที่จะเดิมพันหรือไม่ ?
 • คุณเดิมพันเพื่อหนีจากความเบื่อหน่าย หรือ ความทุกข์ใช่หรือไม่?
 • เมื่อคุณเสียเดิมพันและหมดเงิน คุณรู้สึกสิ้นหวัง เศร้าหมอง และมีความอยากที่จะเดิมพันอีกครั้งให้ได้เร็วที่สุดหรือไม่ ?
 • คุณเดิมพันจนเงินคุณหมดหรือไม่ ?
 • คุณเคยโกหกเพื่อซ่อนเร้นจำนวนเงินหรือเวลาที่ท่านใช้ในการเดิมพันหรือไม่ ?
 • คุณเคยโกหก ยืม หรือขโมย เพื่อที่จะนำมาเดิมพันหรือไม่ ?
 • คุณรู้สึกกระอักกระอ่วมใจในการใช้เงินที่เอาไว้เดิมพัน ไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ ?
 • คุณละเลยที่จะดูแลครอบครัว เข้าสังคม และทำงานอดิเรกหรือไม่ ?
 • เมื่อคุณเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องลองอีกครั้ง และเอาคืนสิ่งที่คุณเสียไปให้ได้เร็วที่สุดหรือไม่ ?

ถ้าคำตอบส่วนใหญ่เป็น ‘ใช่’ อาจเป็นลางบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาติดการพนัน เราแนะนำให้คุณ:

 • เดิมพันเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อน
 • หลีกเลี่ยงการเดิมพันแบบต้องเอาคืนให้ได้
 • เดิมพันเมื่อมีสติ
 • แบ่งเวลาในการเล่นจำนวนเงินที่นำมาเล่น

เพื่อขอคำปรึกษาและการสนับสนุนในการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ไปที่ GamCare www.gamcare.org.uk สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสงวนสิทธิส่วนบุคคล:
สำหรับลูกค้าที่ต้องการแยกตัวเองออกจากการพนัน เรายินดีที่จะให้ลูกค้าปิดบัญชี เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนถึงห้าปีตามการร้องขอ กรุณาติดต่อส่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทาง”ติดต่อเรา” จากเว็บไซต์ของเราสำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติม

กฎหมายจำกัดอายุ:
กฎหมายห้ามสำหรับคนอายุต่ำกว่า 18 เพื่อการเดิมพัน M88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุจากลูกค้าและทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ระบุ บัญชีลูกค้าอาจถูกระงับและกองทุนระงับจนกว่าจะพิสูจน์ว่าอายุอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว การจำกัดอายุขั้นต่ำในการเล่นพนันต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณศึกษากฎหมายตรงจุดนี้ก่อนการเล่น

M88 ขอแนะนำให้ลูกค้าของเราป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยรักษาหมายเลขบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

การควบคุมของผู้ปกครอง:
มีโปรแกรมหลากหลายที่ท่านผู้ปกครองสามารถใช้ควบคุมดูแลการใช้อินเตอร์เน็ตของบุตรหลาน คือ :

 • ซอฟต์แวร์ Net Nanny สำหรับป้องกันเด็กจากการเข้าใช้บริการเว็บในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : www.netnanny.com
 • ซอฟต์แวร์ CYBERsitter สำหรับให้ผู้ปกครองเพิ่มเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้เด็กเข้าชม : www.cybersitter.com
charlotte-springer-2-1507

M88.com เอ็มสปอร์ต

เอ็มสปอร์ต

m88.com เอ็มสปอร์ตคืออะไร?
ผมสามารถขอรับ โบนัส20% ได้ทั้ง 2อันหรือไม่?
เว็บบราวเซอร์อันที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับเอ็มสปอร์ต?
ผมสามารถวางเดิมพันทั้งในเอ็มสปอร์ตและหน้ากีฬาไปพร้อมๆกันได้หรือไม่?
ในเอ็มสปอร์ต มีการเสนอราคา ตลาด แบบ “1×2” หรือไม่?

1. เอ็มสปอร์ตคืออะไร?

เอ็มสปอร์ตคือหน้ากีฬาที่อยู่ภายใต้ โอปุสเกมส์มิ่ง

2. ผมสามารถขอรับ โบนัส20% ได้ทั้ง 2อันหรือไม่?

ไม่ คุณไม่สามารถขอรับโบนัสได้พร้อมกัน สำหรับสมาชิกใหม่จะสามารถขอรับโบนัสได้แค่อันเดียวเท่านั้น ในระหว่างการฝากครั้งแรกและโอนย้ายทุนไปยังกระเป๋าที่ต้องการรับโบนัส ส่วนสมาชิกเก่าจะไม่สามารถขอรับโบนัสได้หากว่ามีการขอรับโบนัสไปก่อนนี้แล้ว

3. เว็บบราวเซอร์อันที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับเอ็มสปอร์ต?

บราวเซอร์หลัก อาทิ เช่น ไออี ไฟร์ฟอซ์ก โอเปร่า โครม ซาฟารี และ อื่นๆ สามารถใช้งานได้ดี

4. ผมสามารถวางเดิมพันทั้งในเอ็มสปอร์ตและหน้ากีฬาไปพร้อมๆกันได้หรือไม่?

ได้ สมาชิกทุกคนสามารถวางเดิมพันได้ทั้ง 2หน้า เพื่อเลือกราคาน้ำที่ดีกว่า

5. ในเอ็มสปอร์ต มีการเสนอราคา ตลาด แบบ “1×2” หรือไม่?

ถูกต้องแล้ว เอ็มสปอร์ต มีการเสนอราคาตลาดนี้และที่นิยมอีกมากมาย

charlotte-springer-8-1507

บัญชีของฉัน – M88 m88asia

บัญชีของฉัน

เปิดบัญชีกับ M88 อย่างไร
คำถาม – มีค่าธรรมเนียมในการบริหารใด ๆ ที่ฉันจะต้องจ่ายสำหรับการเปิดหรือรักษาบัญชีหรือไม่
รหัสผิดพลาด
ข้อมูลลับส่วนตัว

1. เปิดบัญชีกับ M88 อย่างไร

เปิดบัญชีง่าย ๆ กับ M88 เสียเวลาเพียงแค่ 2-3 นาที

ในหน้าแรก ให้กด “สมัครเดี๋ยวนี้” กดปุ่มด้านบนขวามือบนหน้าจอแรก

หน้าลงทะเบียนแสดงให้คุณกรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ใช้ – จะเป็นชื่อที่ใช้ในการล๊อคอินเข้าสู่ระบบบัญชี

รหัสผ่าน – ระบบไม่ได้คำนึงเรื่องตัวใหญ่ตัวเล็กในภาษาอังกฤษ(case sensitive) แต่ต้องประกอบด้วยอักขระผสมด้วยตัวอักษรและเลขระหว่าง 8 – 10 ตัว (ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว) โปรดระลึกเสมอควรเก็บรหัสผ่านให้ลับเฉพาะ

อีเมล์แอ็ดเดร็ส – ใช้สำหรับส่งข่าวสารทั่วไปหรือแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีของท่าน

สกุลเงิน – ท่านเป็นผู้เลือกสกุลเงินด้วยตัวเองที่ใช้ในการฝาก และพนัน

ท่านจะถูกถามเพื่อการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ M88, ยืนยันหากท่านมีอายุมากกว่า 18 ปี และกรอกข้อมูลส่วนตัวสมบูรณ์แล้ว

2. คำถาม – มีค่าธรรมเนียมในการบริหารใด ๆ ที่ฉันจะต้องจ่ายสำหรับการเปิดหรือรักษาบัญชีหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานบัญชี แต่ถ้าบัญชีของคุณ (i) มีความยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ และ (ii) ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหกเดือน หรือมากกว่า อาจจะอยู่ในดุลยพินิจของเราในการหักค่าบริหารรายเดือนจากบัญชีของคุณ ปริมาณของค่าธรรมเนียมที่ต้องหักออกจากบัญชีของคุณจะมีจำนวนรวม $ 5.00 หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน เงื่อนไขดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาจากดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไข

charlotte-springer-2-1507

3. รหัสผิดพลาด

ตรวจสอบและต้องแน่ใจว่าได้ระบุถูกต้องแล้ว จะต้องมีระหว่าง 8 – 10 ตัวอักษรผสมตัวเลข (ตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว)

หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อตัวแทนของเราทาง live chat (การสนทนาสด) หรืออีเมล์ถึงเราได้ที่ [email protected]

4. ข้อมูลลับส่วนตัว

M88 ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับองกรค์อื่นนอกเสียจากจะมีการร้องขอหรือคำสั่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย

เราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับหน่วยงานธุรกรรมและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อดำเนินการให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ในหารให้บริการผ่านทางเว็บของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ใส่ไว้ในระบบ ถูกดำเนินการด้วยระบบความปลอดภัย Secure Socket(SSL 128 bit encryption Standard) และได้ถูกบรรจุในระบบรักษาความปลอดภัยที่่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าใช้ได้ แม้แต่การใช้ภายในก็ยังถูกจำกัดในวงแคบและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

m88 m88a m88th 1010 4

M88 – M88th m88a ถอน

จะถอนเงินจากบัญชี M88 ได้อย่างไร ?
จะถอนเงินทุนจากการธนาคารระหว่างประเทศได้อย่างไร ?
ท่านจะถอนเงินจากธนาคารการโอนในประเทศได้อย่างไร ?
จะถอนเงินจากการใช้ NETELLER ได้อย่างไร ?
ถอนเงินโดยใช้ Moneybookers ได้อย่างไร ?
จะทำรายการถอนเงินผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร ?

1. จะถอนเงินจากบัญชี M88 ได้อย่างไร ?

ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชี M88 ของท่านได้โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

การโอนเงินโดยธนาคารระหว่างประเทศ
การโอนเงินในประเทศจากบัตรเครดิต / บัตรเดบิต
NETELLER
Moneybookers

เอกสารที่จำเป็น

เมื่อทางเราดำเนินการการถอนของท่าน ทางเราอาจจะพิจารณาร้องขอเอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประประชาชนที่มีรู้ถ่ายที่ชัดเจนและแนบติดมากับเอกสาร
สำเนาการเคลื่อนไหวของบัญชีที่จะฝากเข้าแนบติดมากับเอกสาร
สำเนาบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)แนบติดมากับเอกสาร
2. จะถอนเงินทุนจากการธนาคารระหว่างประเทศได้อย่างไร ?

M88 อนุญาติให้สมาชิกถอนเงินจากบัญชี M88 โดยใช้การโอนเงินของธนาคารระหว่างประเทศได้

หากประสงค์จะเรียกร้องการถอนเงินจากธนาคารระหว่างประเทศ ให้เลือก การโอนเงินโดยธนาคารระหว่างประเทศ ใต้เมนูการถอนเงิน กรุณาระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะถอนและกรุณากรอกข้อมูลให้แก่เราในเบื้องต้น

ชื่อบัญชี
เลขบัญชี
ชื่อธนาคาร
ที่อยู่ธนาคาร
รหัสการโอนเงินระหว่างประเทศ (สวิฟท์โค้ด)

ยอดเงินจะปรากฎในบัญชีของท่านโดยใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้การโอนจะถูกดำเนินการในสกุลเงินที่ท่านเลิกไว้ในเบื้องต้น

อะไรคือรหัสโอนเงินระหว่างประเทศ (Swift Code คืออะไร)

รหัสการโอนเงินระหว่างประเทศ (Swift Code) หรือเลขระบุธนาคาร คือ ชุดรหัส 8 หรือ 11 ตัว จัดทำโดย ระบบโอนเงินข้ามประเทศ (S.W.I.F.T) ใช้ระบุธนาคารปลายทางในการทำธุรกรรม ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีรหัสเป็นของตัวเอง กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอรับ Swift Code หรือ BIC หรือเข้าไปที่ www.swift.com/biconline/ เพื่อค้นหา BIC สำหรับธนาคารของท่าน

เอกสารที่จำเป็น

เพื่อเป็นการป้องกันบัญชี M88 ของท่าน เราจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการทำการถอน เราจึงขอความร่วมมือให้ท่านเตรียมเอกสารให้ทางเราในกรณีที่เอกสารเหล่านั้นยังไม่เคยถูกส่งมา

สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน
สำเนาการเคลื่อนไหวของบัญชีที่ต้องการทำการถอนที่แสดงหมายเลขบัญชีและต้องมีชื่อของท่านปรากฏ (ยอดคงเหลือของบัญชีควรถูกลบออก)

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

ข้อมูลที่แม่นยำ

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการส่ง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลให้การถอนเงินมีความล่าช้า ท่านอาจถูกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารหากการโอนเงินถูกตีกลับ เพราะข้อมูลเกิดความผิดพลาด

3. ท่านจะถอนเงินจากธนาคารการโอนในประเทศได้อย่างไร ?

M88 อนุญาตให้สมาชิกขอทำการถอนโดยตรงผ่านทางธนาคารของท่าน

ธนาคารที่ M88 มีบัญชีไว้ในแต่ละประเทศ มีดังต่อไปนี้

ประเทศจีน บัญชี M88 กับบัญชีสกุลเงิน RMB
ประเทศมาเลเซีย บัญชี M88 กับบัญชีสกุลเงิน MYR
ประเทศเวียดนาม บัญชี M88 กับบัญชีสกุลเงิน USD
ประเทศไทย บัญชี M88 กับบัญชีสกุลเงิน THB
ประเทศอินโดนีเซีย บัญชี M88 กับบัญชีสกุลเงิน IDR

สำหรับการทำการถอนเงิน กรุณาเลือก การโอนเงินทุนภายในประเทศ ภายใต้เมนูการถอนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะถอนและกรอกรายละเอียดข้อมูลทางธนาคาร

ชื่อบัญชี
เลขบัญชี
ชื่อธนาคาร
สาขาธนาคาร
ที่อยู่ธนาคาร

เอกสารที่จำเป็น

ในการป้องกัน บัญชีทุนใน M88 เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลทางเอกสารหนึ่ง หรือสองอย่าง ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนของท่าน
สำเนาบัญชีเคลื่อนไหวบัญชีที่แสดงตัวเลขและมีชื่อของท่านกำกับ (ยอดคงเหลือของบัญชีควรถูกลบออก)

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

4. จะถอนเงินจากการใช้ NETELLER ได้อย่างไร ?

สำหรับการถอนเงินในบัญชี NETELLER นี้ NETELLER เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ทีชื่อบัญชีตามสกุลเงินที่ปรากฎดังต่อไปนี้

USD
EUR

สำหรับการถอนโอนเงินในบัญชี NETELLER ให้เลือก NETELLER ใต้เมนูการถอนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะถอนและกรอกรายละเอียดข้อมูลชื่อบัญชี NETELLER ID หากท่านจำชื่อบัญชี NETELLER IDไม่ได้ กรุณากดที่นี่ (https://www.neteller.com/help/account/index.jsf).

หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่จำเป็นของท่านว่าทางเราได้รับเรียบร้อย เมื่อยืนยันได้ว่าทั้งหมดถูกต้องแล้ว การถอนเงินจะถูกดำเนินการโดยแผนกการเงินของเรา ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันว่าการถอนเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะเห็นเงินทุนของท่านในบัญชี NETELLER ของท่านทันที

เอกสารที่จำเป็น

ในการป้องกัน บัญชีทุนใน M88 เราอาจจำเป็นต้องทราบข้อมูลทางเอกสารหนึ่งหรือสองอย่าง ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนของท่าน

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

การถอนโดย Neteller ถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่ฝากเงิน Neteller และเงินทุนจะถูกย้ายไปที่บัญชี Neteller บัญชีเดียวกับที่ใช้สำหรับการฝากเงิน

5. ถอนเงินโดยใช้มันนี่บุ๊คเกอร์ได้อย่างไร ?

สมาชิกสามารถโอนเงินทุนของคุณจากบัญชี M88 ไปยังบัญชี Moneybookers ได้ เฉพาะสกุลเงินเหล่านี่เท่านั่นที่สามารถใช้บริการนี้กับ Moneybookers ได้

USD (ยูเอสดอลล่าร์)
EUR (ยูโร)
MYR (มาเลเซียริงกิตต์)
THB (ไทยบาท)

การกรอกคำร้องการโอนเงินไปยังบัญชี Moneybookers ของคุณ ให้เลือกที่คำว่า Moneybookers ใต้เมนู คำว่า ถอน กรอกจำนวนเงินที่คุณประสงค์จะถอนและระบุ ชื่อผู้เข้าใช้ Moneybookers ID ของคุณให้กับเรา

หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่จำเป็นของท่านว่าทางเราได้รับเรียบร้อย เมื่อยืนยันได้ว่าทั้งหมดถูกต้องแล้ว การถอนเงินจะถูกดำเนินการโดยแผนกการเงินของเรา ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันว่าการถอนเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะเห็นเงินทุนของท่านในบัญชี Moneybookers ของท่านทันที

เอกสารที่จำเป็น

ในการป้องกัน บัญชีทุนใน M88 เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลทางเอกสารหนึ่ง หรือสองอย่าง ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนของท่าน

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

การถอนโดย Moneybookers ถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่ฝากเงิน Moneybookers และเงินทุนจะถูกย้ายไปที่บัญชี Moneybookers บัญชีเดียวกับที่ใช้สำหรับการฝากเงิน

6. จะทำรายการถอนเงินผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร ?

คุณสามารถที่จะเลือกช่องทางการถอนเงินทางเลือกอื่น โดย M88 ขอสงวนสิทธิ์ระบุช่องทางการจ่ายเงินทีดี่ที่สุดให้กับคุณ

7_180268-1507

M88 – M88th ฝาก

จะทำการฝากเงินโดยแบงค์ดราฟ / การโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างไร
จะทำการฝากเงินกับ MoneyGram ได้อย่างไร
จะฝากเงินโดยใช้การโอนเงินกับธนาคารระหว่างประเทศได้อย่างไร
จะทำการโอนโดยใช้ Local-Pay ได้อย่างไร
จะทำการฝากเงินโดยการโอนเงินด่วนได้อย่างไร
จะทำการฝากเงินแบบ NETTELLER ได้อย่างไร
จะทำการฝากเงินโดยการใช้ มันนี่บุ๊คเกอร์อย่างไร
จะทำการฝากเงินแบบ TPay ได้อย่างไร

1. จะทำการฝากเงินโดยแบงค์ดราฟ / การโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างไร

เรายินดีรับแคชเชียร์เช็ค แบงค์ดราฟ และการโอนเงินระหว่างประเทศตามแล้วแต่สกุลเงินดังต่อไปนี้

ยูเอสดอลลาร์ (USD)

เช็ค ควรระบุผู้รับเงิน
Oakleigh Capital Limited

แค็ชเชียร์เช็คทั้งหมด แบงค์ดราฟ และการโอนเงินระหว่างประเทศควรส่งมาที่

PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines

กรุณาแฟกซ์ หรืออีเมล์ สำเนาการโอนเงินสำหรับ แบงค์ดราฟ หรือการสั่งเงิน ไปที่ +632 857 8060 หรือ[email protected]

โปรดพึงระลึกเสมอว่า
ท่านได้กรอกชื่อผู้ใช้ในเว็บ M88 ของท่านไว้ด้านหลังของแบงค์ดราฟ/การสั่งเงินระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการนำฝาก หากข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่มีการกรอก อาจทำให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนของการฝากเงิน บัญชีของคุณจะได้รับเครดิตหลังจากที่เราได้รับตัวเช็คจริงๆ

เราไม่รับเช็คส่วนตัว

2. จะทำการฝากเงินกับ MoneyGram ได้อย่างไร

ท่านสามารถเติมบัญชี M88 ของท่านได้โดยใช้บริการการโอนเงินกับ Money Gram

ไปหาตัวแทนของ Money Gram ในประเทศของท่าน กรุณากดที่นี่เพื่อหาสถานที่ของตัวแทนที่ใกล้ท่าน(http://www.moneygram.com/eFindUs/findUs.do)

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ M88 การช่วยเหลือสด
หรือส่งอีเมล์ตรงมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ([email protected]) เพื่อรับข้อมูลของผู้รับล่าสุด

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เคาน์เตอร์ Money Gram ใกล้บ้านท่าน และส่งเงินทุนที่ท่านประสงค์โดยระบุผู้รับตามที่ได้จากแผนกลูกค้าสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 3 : รับตัวเลขควบคุมการโอนเงิน และใบเสร็จจากผู้แทนของ Money Gram

ขั้นตอนที่ 4 : เข้าไปที่บัญชี M88 เลือกการโอนเงินภายใต้เมนูการฝากเงิน และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน แฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาที่ +632 857 2060 หรืออีเมล์ไปที่ [email protected]

กรุณาระบุหมายเลขบัญชี M88 หรือชื่อผู้ใช้บนใบเสร็จการโอนเงิน หรือรวมไปถึงระบุข้อมูลต่าง ๆ ในอีเมล์

โปรดพึงระลึกเสมอว่า

การฝากเงินโดยการโอนเงินอาจใช้เวลา 2 วันทำการจึงจะปรากฏในบัญชีM88 เราไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม สำเนาการโอนเงินต้องมีชื่อท่านเป็นเพียงผู้ส่งเท่านั้น หากชื่อ และข้อมูลผู้ส่งมีความแตกต่างไปจากสำเนานั้นอาจเป็นผลทำให้ล่าช้าได้

3. จะฝากเงินโดยใช้การโอนเงินกับธนาคารระหว่างประเทศได้อย่างไร

การมีเงินทุนกับบัญชี M88 โดยใช้บริการกับธนาคารระหว่างประเทศ ท่านต้องไปที่ธนาคารของท่าน เพื่อดำเนินการให้กับท่านส่งถึงบัญชีของเรา

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ M88 การช่วยเหลือสด
หรือส่งอีเมล์ตรงมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ([email protected]) เพื่อรับรายละเอียดการทำธุรกรรมของธนาคารของเรา

ขั้นตอนที่ 2 : กรุณาทำธุรกรรมการโอนที่ธนาคารของท่าน และแน่ใจว่าเลขบัญชี M88 กับ ชื่อผู้ใช้ของท่านถูกใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรม หากท่านมิได้ใช้เลขบัญชีหรือชื่อผู้ใช้ในการอ้างอิง อาจทำให้การดำเนินการฝากล่าช้า

ขั้นตอนที่ 3 : ล๊อกอินเข้าบัญชี M88 ของท่าน เลือกโอนเงินโดย ธนาคารระหว่างประเทศ (International Bank Transfer) ที่อยู่ในช่อง ของการฝาก และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 : ในขณะเดียวกัน แฟ็กซ์สำเนาการโอนเงินมาที่ +632 857 2060 หรืออีเมล์ถึงเราที่ [email protected]

การฝากจะได้รับการดำเนินการและแสดงในบัญชีของท่าน เมื่อทางธนาคารของเราได้รับยอดโอนแล้ว การโอนเงินจะใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์

4. จะทำการโอนโดยใช้ Local-Pay ได้อย่างไร

Local-Pay คือ ระบบการโอนเงินที่เปิดกับ M88 โดยสมาชิกได้ลงทะเบียนจากแต่ละประเทศต่าง ๆ ต่อไปนี้

มาเลเซีย กับชื่อ บัญชี M88 โดยใช้ (MYR)
เวียดนาม กับชื่อ บัญชี M88 โดยใช้ (USD)
ชาวไทยผู้ถือบัญชี M88 สกุลเงินไทยบาท(THB)
ชาวอินโดนีเซียผู้ถือบัญชี M88 สกุลเงินอินโดนีเซียรูเปียห์(IDR)

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ M88 การช่วยเหลือสด
หรือส่งอีเมล์ตรงมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ([email protected]) เพื่อรับรายละเอียดการทำธุรกรรมของธนาคารของเรา

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการโอนไปยังบัญชีที่ท่านได้รับจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ กรุณาระบุชื่อเข้าใช้ M88 ของท่านระหว่างการฝาก

ขั้นตอนที่ 3 : ล๊อกอินเข้าบัญชี M88 ของท่าน เลือกโอนเงินโดย Local-Pay ที่อยู่ในช่อง ของการฝาก และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 : ในขณะเดียวกัน แฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาที่ +632 857 2060 หรืออีเมล์ถึงเราที่ [email protected]

การฝากจะได้รับการดำเนินการและแสดงในบัญชีของท่าน เมื่อทางธนาคารของเราได้รับยอดโอนแล้ว การโอนเงินจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์

5. จะทำการฝากเงินโดยการโอนเงินด่วนได้อย่างไร

โอนเงินด่วนคือบริการเงินฝากที่เปิดให้สมาชิกที่ลงทะเบียน M88 จากประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศจีนบัญชี M88ที่เป็นสกุลเงิน RMB
ประเทศอินโดนีเซียบัญชี M88ที่เป็นสกุลเงิน IDR
ประเทศไทยบัญชี M88ที่เป็นสกุลเงิน THB
ประเทศเวียดนามบัญชี M88ที่เป็นสกุลเงิน USD
ประเทศเวียดนามบัญชี M88ที่เป็นสกุลเงิน VND

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเอ็ม 88 เพื่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินเข้าธนาคารทางเรา

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการการฝากเงินของคุณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้สอบถาม

ขั้นตอนที่ 3 : ล็อคอินโดยบัญชี M88 ของคุณ, จากนั้นเลือก ฝาก / ถอน / โอน , และเลือกการโอนเงินด่วนภายใต้เมนูการฝากเงิน และป้อนข้อมูลการทำรายการฝากตามเมนูที่ขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 : อัปโหลดสำเนาการโอนเงินในกรณีที่จำเป็นเมื่อมีกรอกแบบฟอร์มการฝากเงินหรืออีเมล์มาที่ [email protected]

การฝากจะได้รับการดำเนินการและแสดงในบัญชีของท่าน เมื่อทางธนาคารของเราได้รับยอดโอนแล้ว การโอนเงินจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์

6. จะทำการฝากเงินแบบ NETTELLER ได้อย่างไร

NETTELLER คือ กระเป๋าเงินอิเล็กโทรนิคส์ ที่สมาชิกฝากตรงไปยังบัญชี NETTELLER ของสมาชิก และใช้บัญชีนั้นในการทำธุรกรรม

NETTELLER เปิดให้บริการสำหรับสมาชิกที่มีบัญชี M88 ตามสกุลเงินต่าง ๆ ต่อไปนี้

USD
EUR

ก่อนการฝากเงินโดย NETTELLER ท่านต้องแน่ใจว่า กระเป๋าเงินของท่านใน NETTELLER ต้องมีเงินคงเหลือพอ หากไม่พอ กรุณาดำเนินการฝากเงินในบัญชี NETTELLER ในเว็ปไซด์ ในการฝากเงินทันที

ในการดำเนินการฝาก เลือก NETELLER ในเมนูการฝาก กรอกจำนวนที่ท่านต้องการฝาก, ใส่เลขบัญชี 12 หลักของ NETELLER และ NETELLER secure ID ที่ท่านได้รับจำนวนเงินที่คุณได้ฝากมานั้นจะโอนเข้าบัญชีแมนชั่น88 ของคุณทันที

ในการเลือก Neteller เป็นวิธีการฝากเงินของคุณในเริ่มแรก คุณจะไม่สามารถฝากเงินโดยใช้ Moneybookers ในการฝากเงินในอนาคตได้

7. จะทำการฝากเงินโดยการใช้ มันนี่บุ๊คเกอร์อย่างไร

มันนี่บุ๊คเกอร์ บริการกระเป๋าเงินอีเล็คทรอนิคส์ เป็นช่องทางให้ลูกค้าของ M88 ได้ฝากเงินไปยังบัญชี M88 โดยการโอนผ่านบัญชีมันนี่บุ๊คเกอร์ของลูกค้าไปสู่บัญชีมันนี่บุ๊คเกอร์ของ M88

มันนี่บุ๊คเกอร์พร้อมให้บริการแล้วสำหรับสมาชิกผู้มีบัญชีแมนชั่น88 ในสกุลเงินดังต่อไปนี้

USD (ยูเอสดอลล่าร์)
EUR (ยูโร)
MYR (มาเลเซียริงกิต์)
THB (ไทยบาท)

ก่อนที่จะทำการฝากเงินโดยการใช้มันนี่บุ๊คเกอร์ คุณต้องแน่ใจว่าบัญชีมันนี่บุ๊คเกอร์ของคุณมีเงินคงเหลือเพียงพอ หากไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบการฝากเงินเข้าสู่มันนี่บุ๊คเกอร์ก่อน

ขั้นตอนการฝากเงิน ให้เลือกที่เมนูฝาก มันนี่บุ๊คเกอร์ และ กรอกจำนวนเงินที่คุณประสงค์จะทำการฝาก หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่ปุ่ม “ยืนยัน” หลังจากนั้นคุณจะถูกโอนไปยังหน้าเว็ปไซด์ของมันนี่บุ๊คเกอร์ที่ซึ่งคุณต้องทำการยืนยัน ชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ดของบัญชีมันนี่บุ๊คเกอร์ของคุณ และเมื่อการโอนเงินจากกับมันนี่บุ๊คเกอร์ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จำนวนเงินที่คุณได้ฝากมานั้นจะโอนเข้าบัญชีแมนชั่น88 ของคุณทันที

ในการเลือก Moneybookers เป็นวิธีการฝากเงินของคุณในเริ่มแรก คุณจะไม่สามารถฝากเงินโดยใช้ Neteller ในการฝากเงินในอนาคตได้
กลับสู่ด้านบน
8. จะทำการฝากเงินแบบ TPay ได้อย่างไร

TPay คือ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กโทรนิคส์ในไทย ที่สมาชิกฝากไปยังกระเป๋าเงินซื้อขายของ TPay ผ่านหน้าเวบไซด์ หรือส่งงเงินไปยังกระเป๋าเงิน TPay รายบุคคล

TPay เปิดให้บริการสำหรับสมาชิกที่มีบัญชี M88 ตามสกุลต่าง ๆ ต่อไปนี้

THB ที่ถือบัญชีในไทย

ก่อนการฝากเงินโดย TPay ท่านต้องแน่ใจว่า กระเป๋าเงินของท่านใน TPay ต้องมีเงินคงเหลือพอ หากไม่พอ กรุณาดำเนินการฝากเงินในบัญชี TPay ในเว็ปไซด์ ในการฝากเงินทันที

หากทำการกล่าวถึงการฝากเงินโดยการใช้ TPay ในเมนูการฝากเงิน ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการฝากและคลิคปุ่ม “Submit” ท่านจะถูกนำไปยังเวบไซด์ TPay ในการดำเนินการโอนให้สมบูรณ์ กรุณาแน่ใจโดยการคลิคปุ่ม “Continue” บนเวบไซด์ของ TPay เพื่อให้แน่ใจว่าการฝากเงินถูกเติมไปยังบัญชี M88 ของท่านแล้ว

charlotte-springer-5-1507

M88 คำถามที่พบบ่อย – ทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

ทั่วไป

M88 รับสกุลเงินใดบ้าง
จะทำการฝากเงินในบัญชี M88 ได้อย่างไร
แล้วจะสามารถถอนเงินในบัญชีของฉันใน M88 ได้อย่างไร
นานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงิน?
จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการทำธุรกรรมเงินฝากและถอนเงินจาก M88 หรือไม่ ?
ทำไมจึงต้องมีกระเป๋าเงินหลายประเภท?

1. M88 รับสกุลเงินใดบ้าง

สกุลเงินที่ใช้สำหรับ M88 มีดังต่อไปนี้

เอยูดี ออสเตรเลี่ยน ดอลล่าร์ (AUD)
หยวน (RMB)
ยูโร (EUR)
อินโดนีเซี่ยน รูปี (IDR)*
เงินเยนญี่ปุ่น (JPY)
มาเลเซี่ยนริงกิต (MYR)
ไทยบาท (THB)
ยูเอสดอลลาร์ (USD)
เงินดองเวียตนาม (VND)*

หมายเหตุ:
1 หน่วยของ อินโดนีเซี่ยน (IDR) ใน M88 คือมีค่าเทียบเท่ากับ 1,000 IDR
1 หน่วยของ เงินดองเวียตนาม (VND) ใน M88 คือมีค่าเทียบเท่ากับ 1,000 VND

2. จะทำการฝากเงินในบัญชี M88 ได้อย่างไร

ก่อนการเดิมพันกับ M88 ท่านต้องมีเงินทุนในบัญชีของท่านก่อนที่จะเข้าหัวข้อฝากเิงิน

Quick Transfer
NETELLER
Moneybookers
TPay
การชำระเงินภายในประเทศ : ฝากเงินกับธนาคารในประเทศ
แบงค์ดราฟ / การสั่งเงินระหว่างประเทศ
Direct Debit

แจ้งให้ทราบ:
ทีมงานไม่สามารถรับ “เช็ค” จากทุกธนาคาร (ธนาคาร และ ส่วนบุคคล) ในการฝากเงิน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการฝากเงินเข้าบัญชี, กรุณาใช้งานการฝากเงินตามรายละเอียดการบริการด้านบนค่ะ
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน/หรือผู้ที่พำนักอาศัย จากประเทศ “สเปน”, สำหรับ มันนี่บุคเกอร์ บริการด้านการฝาก และ ถอน ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่องทางนี้

3. แล้วจะสามารถถอนเงินในบัญชีของฉันใน M88 ได้อย่างไร

ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชี M88 ของท่านได้โดยผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ถอนเงินจากบัญชีกระเป๋าิอิีเล็คโทรนิค
NETELLER
Moneybookers
คืนเงินบัตรวีซ่า
การโอนเงินในประเทศ

4. นานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงิน?

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ของท่านแล้ว และดำเนินการตามขั้นตอนท่านต้องส่งเอกสารการถอนเงินจาก M88 ให้กับเรา การถอนเงินใด ๆ ก็ตามจะถูกส่งไปยังแผนกการเงินของเราโดยตรงเพื่อทำการดำเนินการ อนึ่ง การถอนเงินจะดำเนินการตามตารางด้านล่างต่อไปนี้

ดำเนินการตามการเรียกร้องการถอนเงิน ณ เวลาเดียวกันกับการเรียกร้อง
ขั้นตอนการถอน M88
เวลาการดำเนินงาน การรับเงินลงทุน
โดยท่าน (ประมาณ)
ธุรกรรม — —
การโอนเงิน 2 วันทำการ 3 วันทำการ
การโอนเงินในประเทศ 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
E-wallets — —
NETELLER 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
Moneybookers 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง

วันทำการ ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดธนาคาร

การถอนเงินครั้งแรก

ถ้าหากมีการเรียกร้องถอนเงินครั้งแรกของท่าน และท่านได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ตาม นโยบายการถอนเงิน M88 แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าต้องใช้เวลา 3 วันทำการในการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งเรื่องให้กับแผนกการเงินเพื่อดำเนินการการถอนเงินให้กับลูกค้าต่อไป

5. จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการทำธุรกรรมเงินฝากและถอนเงินจาก M88 หรือไม่ ?

M88 จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากและถอนเงินในบัญชีของท่าน แต่ขอชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น เป็นค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารของท่าน หรือ ทางบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มเติม ซึ่งทาง M88 จะไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่คุณเลือกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม สำหรับหรับสมาชิกที่ใช้สกุลเงิน RMB สำหรับการขอคืนเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน M88 จะคืนให้ที่ยอด RMB 20 ต่อรายการโอนเท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องส่งเรื่องเข้ามาขอรับเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากที่ทำรายการโอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม M88 มีสิทธ์เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสำหรับรายการนี้โดยขึ้นอยู่กับเงือนใขการส่งเสริมการขาย ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

6. ทำไมจึงต้องมีกระเป๋าเงินหลายประเภท?

กระเป๋าเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท – กระเป๋าหลักและกระเป๋าของเกมต่างๆ

กระเป๋าหลักจะแสดงยอดเงินทั้งหมดที่คุณสามารถทำการถอนได้โดยวิธีการทำธุรกรรมทางธนาคารในรูปแบบต่างๆ หรือจะโอนไปที่เกมที่คุณต้องการจะเดิมพัน กระเป๋าหลักนี้จะแสดงยอดเงินที่คุณโอนเข้ามาด้วยเช่นกัน
กระเป๋าของแต่ละเกมจะแสดงยอดเงินที่คุณสามารถใช้เดิมพันได้
เอ็มสปอร์ต = สำหรับหนังสือกีฬาหรือวางเดิมพันหนังสือกีฬา
กีฬา = สำหรับหน้าหนังสือกีฬา
Club M88 = สำหรับ Club M88ไลฟ์ดีลเลอร์,เกมส์สล็อต
เพลย์เทค = สำหรับเพลย์เทคไลฟ์ดีลเลอร์และเกมอื่นๆ
ล็อตเตอรี่ = สำหรับการเดิมพันตัวเลขเช่น คีโน
โป๊กเกอร์ = สำหรับโป๊กเกอร์

คุณสามารถโอนเงินจากกระเป๋าหลักไปยังกระเป๋าของเกมต่างๆที่คุณต้องการ หรือจะระหว่างกระเป๋าเกมได้ด้วยเช่นกัน โดยเลือกกระเป๋าเงินที่คุณต้องการจาก เมนูการโอนเงิน/เพื่อดูรายการ
กลับสู่ด้านบน